Antrag durch Karl-Heinz Teuber an den Bürgermeister der Stadt Vechta Kristian Kater


Antrag durch Karl-Heinz Teuber an den Bürgermeister der Stadt Vechta Kristian Kater


Antrag vom 28.12.2021 durch Karl-Heinz Teuber an den Bürgermeister der Stadt Vechta Kristian Kater


Antrag vom 05.12.2021 durch Karl-Heinz Teuber an den Bürgermeister der Stadt Vechta Kristian Kater